Oficina Comarcal del DAAM

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural elabora el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) que engloba el conjunt d’actuacions orientades a la recerca i la divulgació de resultats de fins a 40 sectors econòmics de l’àmbit agrari i alimentari català.

El PATT conté un recull de 1023 actuacions promogudes des de les diferents direccions generals del departament, els serveis de coordinació de les oficines comarcals de les sis delegacions territorials del departament, les escoles i centres de capacitació agrària, les estacions i centres experimentals de l’IRTA , l’INCAVI, el CTFC, el CREAF, les universitats catalanes, les organitzacions agràries i altres entitats de caire associatiu.

El Pla Anual de Transferència Tecnològica és un programa d’actuacions elaborat i proposat des de la Comissió Coordinadora de Transferència Tecnològica (CCTT) i és aprovat pel conseller del departament.

Les actuacions que inclou el PATT s'emmarquen tant en l'àmbit de la recerca com en el de la divulgació de coneixements i experiències. En funció d'aquests dos àmbits les actuacions s'estructuren en dues tipologies: les activitats continuades i les activitats puntuals.

 

Activitats continuades

Les activitats continuades del PATT es caracteritzen pel fet que la seva execució requereix un període llarg i continuat de temps. En conseqüència, els resultats s'aconsegueixen a mesura que es va realitzant l'activitat. Les activitats continuades del PATT s'estructuren segons les següents tipologies:

Assajos

Experiències realitzades en laboratoris, finques agrícoles o explotacions ramaderes destinats a validar o contrastar determinats inputs o tècniques de producció agrícola o ramadera.

Explotacions col·laboradores

Verificació tècnica i econòmica a escala productiva del benefici derivat de la incorporació de noves tecnologies en explotacions agrícoles o ramaderes.

Projectes pilot

Col·laboració entre diferents entitats per a la planificació i execució d’actuacions de recerca i divulgació en àmbits concrets de l’agricultura, la ramaderia i l’agroindústria.

Activitats puntuals

Les activitats puntuals del PATT tenen un caràcter marcadament divulgador i dinamitzador de coneixements per al teixit tècnic i productiu de l'àmbit agrari català. Aquestes activitats es realitzen en dates i programes concrets i es classifiquen en les següents tipologies:

Jornades tècniques

Activitats de divulgació oberta de coneixements tecnològics i de gestió amb la participació d'experts procedents d'organismes públics i/o del sector privat.

Seminaris tècnics

Intercanvi de coneixement tecnològic i de gestió entre tècnics i productors de determinats sectors tecnològics i productius.

Jornades de camp

Assistència a actes de divulgació tecnològica en el marc de jornades tècniques, fires agràries i/o demostracions pràctiques d'equips en condicions reals de treball.