Contacta'ns

AgendaPriorat

Tota l’activitat cultural que es cou a la comarca

GIMCANA FOTOGRÀFICA

fotografia

C O R N U D E L L A   A R T   I   P A I  S A T G E   2 0 2 0

GIMCANA FOTOGRÀFICA

agost – setembre - octubre

Bases de participació

(format de semi-confinament)

Participants

S’estableixen tres franges d’edat:

- Infantil: de 9 a 12 anys

- Júnior: de 13 a 17 anys

- Sénior: a partir de 18 anys

Objectiu

El repte visual consisteix a reconèixer i buscar les localitzacions de 10 quadres de Morató Aragonès que representen indrets de Cornudella de Montsant i els seus voltants.

Els participants hauran de localitzar els indrets exactes inclosos a l’ Annex de localitzacions adjunt i fer-ne la fotografia corresponent.

S’estableixen tres nivells de participació:

-Nivell A: 2 localitzacions

-Nivell B: 5 localitzacions

-Nivell C: 10 localitzacions

Només es podrá enviar una foto per cada localització. Les localitzacions no s’han de fer forçosament seguint el mateix ordre numeral de l’Annex; és a dir, es podran presentar les localitzacions de manera aleatòria (per exemple, si participeu en el Nivell 1 podreu presentar les 2 localitzacions que hàgiu aconseguit fotografiar de les 10 possibles)

Procediment, qualitat d’imatge i termini de presentació

No és necessària la inscripció prèvia.

Els participants podran demanar les bases i el llistat de localitzacions a l’Ajuntament de Cornudella, al correu de l’Arxiu Morató Aragonès (arxiumoratoaragones@gmail.com) o baixar-los directament des del facebook (@moratoaragonesarxiu)

El termini de recepció de les fotografies comença l’1 d’agost i acaba el 31 d’octubre de 2020.

Les fotos es presentaran només en format digital al correu arxiumoratoaragones@gmail.com juntament amb el nom complet de l’autor (i pseudònim si s’escau) i les dades de contacte. Els menors d’edat ho hauran de fer a través dels seus pares o tutors legals.

Les fotos poden anar signades en un dels extrems. La qualitat mínima de cada imatge serà d’1 MB per tal de poder incloure-la en el recull d’exposició.

Exposició pública i reconeixements

Els drets d’imatge queden en propietat dels seus autors i només cediran a l’organització el dret de comunicació pública no lucrativa a efectes de difusió de les activitats relacionades amb la present convocatòria.

L’organització realitzarà una exposició virtual al desembre de 2020 amb totes les fotografies presentades i els noms o pseudònims dels seus autors en lloc visible. L’organització es reserva la possibilitat de realitzar més endavant una exposició física si les circunstàncies ho permeten.

L’organització es reserva el dret, a banda dels reconeixements a la participació, de lliurar premis sorpresa als autors de les obres més destacades en cada franja d’edat.

Normes de participació, protecció de dades i acceptació de bases

La Gimcana Fotogràfica és una activitat lliure i oberta que es fa sense acompanyament, supervisió ni geolocalització per part de l’organització. Els organitzadors es comprometen a recollir els treballs que s’hagin enviat dins el termini establert i a tractar-los d’acord amb les presents Bases.

Els participants ho fan a títol personal i es fan auto-responsables tant de la seva seguretat com de respectar i tenir la cura deguda de l’entorn que trepitgin i del que gaudeixin durant l’activitat a l’aire lliure. La responsabilitat dels menors d’edat recau en els seus tutors legals. L’organització no respondrà en cap cas de les possibles negligències o accidents sobrevinguts en el decurs de la realització de les fotografies.

Les dades dels participants només es conservaran fins a la conclusió del cicle d’exposicions de la present convocatòria i únicament s’utilitzaran per a la pertinent comunicació interna amb els participants. Acabat el cicle, seran esborrades de tots els fitxers.

La participació en aquesta convocatòria pressuposa l’acceptació de les presents Bases.

Cornudella de Montsant, 21 de juliol de 2020

Organitza: Arxiu Morató Aragonès / Ajuntament de Cornudella de Montsant

arxiumoratoaragones@gmail.com / 977 56 14 16

Perfil del públic: